Tudósház

ImageTudósház a Homokbányán

Az egykori szovjet lakótelep, az ún. Homokbánya területén felújított legénységi épületekben színvonalas kollégiumok működnek. A Homokbánya jó része a Kecskeméti Főiskola kezelésében van. A kihasználatlan ingatlanokban komoly lehetőség rejlik a fejlesztésekre. 
A Kecskeméti Főiskola Tudósháza, amely válasz a környezet kihívására, itt valósul meg. Olyan komplex szolgáltató, tudományos ismeretterjesztő és hallgatói-oktatói centrumot hozunk létre a volt laktanya épületéből, amely illeszkedik a főiskola profiljához, újdonságot jelent a város középiskolásainak és a tudomány iránt fogékony lakosságnak, de távolabbra tekintve a megye, a régió potenciális hallgatóinak, valamint a főiskola jelenlegi hallgatóinak is. A közeljövőben országos jelentőségű autóipari beruházás (Daimler beruházás-Mercedes autógyártás) indul Kecskeméten, amelynek előkészítésében a főiskola is tevékenyen részt vesz. A Tudósházban a jelenleg is a régióban tevékenykedő vállalkozások mellett helyet kapnak az új autóipari és a beszállító cégek is, hogy technológiai fejlesztéseiket bemutathassák, a hallgatókkal, a potenciális humánerőforrással közvetlenül találkozhassanak (pl. Állástőzsde funkció). A Daimler projekt elindulása világít rá arra - ami persze szakmai körökben nem újdonság -, hogy Kecskemét már eddig is igen komoly ipari beszállítói hátteret biztosított nagy autó, illetve járműipari óriásoknak. A Knorr-Bremse Kft. a fékek, hidraulikus és pneumatikus berendezések specialistája, a Phoenix-Mecano Kft. és a Bosh Kft. a járműelektronika területén játszanak világpiaci fontosságú szerepet. A Hilti Kft. és a Thyssen Kft. a gépgyártás világhírű szereplői, amelyek közvetettebb módon - eszköz- és szerszámgyártással - támogatják az autóipart.
Ezekkel a komoly ipari partnerekkel már eddig is sok ponton találta meg az együttműködés lehetőségét a Kecskeméti Főiskola. Több vállalkozás vezető munkatársa vesz részt például a főiskola Társadalmi Tanácsadó Testületének vagy Gazdasági Tanácsának munkájában. A már 10-15 éve idetelepült cégek vezető testületeiben nagy számban vannak jelen a főiskola volt hallgatói, a mérnöki munkakörök túlnyomó részét is ők töltik be. Ők is inspirálják az együttműködést, segítségükkel alakult ki az alkalmazott kutatásoknak egy olyan rendszere, amely rendkívül hasznos mind a főiskola, mind a kutatói szolgáltatásokat igénybe vevő cégek számára.
A főiskolán a műszaki kutatóhelyek, laboratóriumok, kísérleti műhelyek mai struktúrája - a főiskola korábbi fejlődése kapcsán - a karok telephelyeihez kötődik. A Tudósházzal nem törekedtünk a meglévő kapacitások duplikálására, sokkal inkább a tudományos alapokat, a tudomány disszeminációjának lehetőségét kívánjuk itt biztosítani, kihangsúlyozni. A karokkal való földrajzi közelség lehetővé teszi, hogy a vendégkutatók ezeket a műhelyeket, laborokat könnyedén elérjék, használják kutatószobájukban ülve, úgy, hogy mindeközben az elmélyült szellemi munka megfelelő feltételeit is tudjuk biztosítani a homokbányai Tudósházban (kutatói szállás, számítógépes munkahely, teammunka feltételei). Az évek során a használat és működés közben a partnerekkel együtt fejleszthetjük majd tovább a ház eszközbázisát, technikai, technológiai lehetőségeit.

A jelenleg is folyó kutatások disszeminációjára a következő kutatási témákban nyílik lehetőség a Tudósház megépülésével:

 • alkalmazott informatika, robotika
 • anyagtudományok
 • elektrotechnika, erős és gyengeáramú szakterületek
 • gyártástechnológiák: elsősorban fémmegmunkálások és műanyagipari területek
 • humánerőforrás kutatás
 • környezettudomány
 • megújuló energiák
 • méréstechnikák és technológiák
 • mesterséges intelligencia-kutatások
 • szervezéstudomány, vállakozás-gazdaságtan.

Fontos feladatnak tekintjük, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését a fenti tudományterületek iránt, konzultációs bázist hozzunk létre számukra, kibővítsük az e tudománykörökhöz kapcsolódó rendezvények lehetőségeit, megteremtsük tudományos műhelyek létrejöttének feltételeit, a K+F együttműködések hivatalos és azon túli formáinak kereteit. A házat „kinyitjuk" és „nyitva tartjuk" ezek előtt a fiatalok - doktoranduszok, mesterszakos és bachelor hallgatók, de középiskolások (leendő hallgatók) előtt is (Fiatal Tudósprogram). Főleg ez utóbbi csoport számára tervezünk olyan lehetőségeket teremteni, amelyek során közelebb kerülhetnek a műszaki, természettudományos területekhez, megismerkedhetnek e területek újdonságaival, a fejlődési trendekkel és irányokkal, de természetesen az ezen irányokat képviselő szervezetek munkájával, eredményeivel is. Az ismerkedés során szeretnénk kedvet ébreszteni bennük, hogy válasszák a műszaki pályát, legyenek a Kecskeméti Főiskola hallgatói, legyenek mérnökök, oktatók, tudósok.

A Tudósházban - összesen 3500 m² -en - megvalósuló fejlesztéssel az alábbi területek fejlesztését valósítjuk meg:

 • tudományos kutatás
 • fiatal kutatók és leendő kutatók tudományos műhelyei
 • vendégprofesszorok kutatószobái
 • a tudomány disszeminációját szolgáló helyiségek
 • hallgatói karriertanácsadás helyiségei
 • hallgatói önkormányzat multifunkciós helyiségei
 • rekreációs, pihenést, kikapcsolódást szolgáló területek.

A Tudósházban a fejlesztésnek köszönhetően az alábbi funkciókat kívánjuk megvalósítani:

Junior Tudósklub: fiatal kutatók (TDK-s hallgatók, Phd képzésben részt vevő fiatal oktatók-kutatók) számára tudományos műhely létrehozása, ahol a kutatás, műhelymunka és a tudományos eredmények disszeminációjának feltételei egyaránt adottak. Itt tudunk helyet biztosítani azokhoz a konkrét műszaki projektekhez, amelyekben hallgatóink egyre gyakrabban vesznek részt. Ezek olyan versenyszerű megmérettetések, ahol valóban a szakmai alkalmasságukat, rátermettségüket kell a gyakorlatban bizonyítani. Ilyenek a pneumobil készítése, nap- és szélenergia hajtotta járművek, de egyéb speciális, szakmaspecifikus újdonságok elkészítése is gyakran feladat. Amellett, hogy a nagyobb közösségnek is bemutathatók itt a sikeres alkotások, e területen magának a megalkotásnak is helyet tudunk biztosítani.
EnergiaPont: olyan műhely, ahol a hallgatók-kutatók a fosszilis és megújuló energiahordózók környezeti gyakorlati problémáival foglalkozhatnak, e témákban végezhetnek tudományos munkát, tarthatnak előadásokat. Az EnergiaPont kutatóhelyen számítunk a nagy hazai közműcégek kutatóbázisainak támogatására, emellett itt biztosítunk helyet a solar-, a szél-, a geotermikus- és a különböző bioenergetikai területek kutatására, e kutatások eredményeinek terjesztésére. A környezettudományi kutatási témák mellett - vagy annak részeként - kiemelt szerepet fog kapni az alternatív hajtóanyagokkal kapcsolatos kutatói munka. E kutatóbázison jól ötvöződik majd a műszaki és az agrár-műszaki tudományos munka, kapcsolódva a kertészeti kar és a műszaki kar szakmai laboratóriumaihoz.
Az Informatóriumban a legmodernebb informatikai eszközökkel támogatjuk magának az informatikának, az elektrotechnikának és az automatikának a kutatási lehetőségeit. Lehetőséget teremtünk arra, hogy saját hallgatóink is hozzáférhessenek a cégekkel közösen idetelepítendő és folyamatosan megújítandó eszközökhöz, sőt a régió középiskolásainak kiválóságai is betekintést nyerjenek e rohamosan fejlődő világ reprezentáns eszközeibe. Ugyanakkor a fejlődés ívét is láttatni szeretnénk, megmutatva az egymást gyorsan követő informatikai eszközökön végbemenő generációváltásokat. A „régitől az újig" az eszközök kipróbálhatók működés közben.
A Menedzser Officeegy virtuális iroda lesz, olyan kutatóhely, ahol vállalatgazdasági, szervezési témák művelése lesz a középpontban. Az irodát a legkorszerűbb irodatechnikai berendezésekkel szereljük fel. Modellezhető lesz az irodában a vállalati munka, de a karriertanácsadás fontos színterévé is tesszük azáltal, hogy tréningek szervezésére nyílik lehetőség, például állásinterjúk modellezhetők.
Rekreációs tér: a kikapcsolódás, a rekreáció, a sport és a pihenés szintje. Kialakítunk egy wellness helyiségcsoportot, mellette edzőtermeket, sportolásra és pihenésre szolgáló helyiségeket.
Aktív környezeti kapcsolatok tere
A „Fiatal Tudósprogram" azon funkcióit telepítjük ide, amelyekhez nagyobb létszámban fogadunk hallgatókat, vendégeket, középiskolásokat tudományos előadásokra, bemutatókra, képzési kínálatunk ismertetésére, a város és a főiskola fiataljainak szakmai találkozóira, vagy akár egyszerűen kikapcsolódást szolgáló programokra. E funkciókat nagyméretű multifunkcionális tér, szekciótermek, tárgyalók és kiszolgáló helyiségek szolgálják.
Az „Állástőzsde" a munkát kereső, pályakezdő hallgatók találkozási helye lesz a munkaerőpiac képviselőivel, a vállalatokkal, azok humánerőforrás menedzsereivel. Jelenleg e funkció megvalósításához nem rendelkezünk megfelelő méretű térrel, ahol a különböző szakmák képviselői kapnak lehetőséget arra, hogy kiállításokkal, bemutatókkal, előadásokkal szólítsák meg a főiskola hallgatóit. A térben felállítható standokkal, paravánokkal módot adunk e vállalkozásoknak időszakos bemutatkozó rendezvények szervezésére.
A Hallgatói Önkormányzat helyiségeiben a hallgatói érdekképviselet kap helyet, számukra hallgatói munkahelyeket alakítunk ki.
A pályázati támogatáson kívüli forrásból megvalósított konyha főzőkonyhaként szolgálja ki a ház rendezvényeit, lakóit, a szomszédos kollégiumok lakóit, vendégeit, a környező intézmények és vállalkozások munkavállalóit.
A tudományos műhelymunka színtere
Az épület második szintjén az egyéni kutatómunka feltételeit alakítjuk ki. Kilenc olyan egyedi kutatói szobát alakítunk ki, ahol 1-2 kutató (bel- és külföldi vendégprofesszor, doktorandusz és Phd hallgató), hosszabb-rövidebb ideig lakhat úgy, hogy közben saját szobájában végezheti tudományos munkáját. A kutatószobák nem kizárólagosan szakmaspecifikusak, hiszen az informatikai háttértámogatás segítségével ma már minden külső labor, műhely, tudományos bázis, adattár elérhető. A hangsúlyt az erős informatikai eszközbázisra, valamint a munkakörülmények optimalizálására helyezzük.
Brain Storming szobát alakítunk ki, amely teammunkára ad lehetőséget és teret.
Az olvasásklinika és kutatólabor fő tevékenysége az olvasáskutatás szemmozgás követő műszer segítségével, olvasási problémák megelőzése, szűrése, olvasási nehézségek diagnosztizálása. Fontos feladata az itt dolgozó oktatóknak-kutatóknak a metakognitív és olvasási stratégiák tanítása átlagos képességű gyerekek részére, a tehetséggondozás, tanácsadás. Tapasztalataink szerint mind a humántudományok, mind a természettudományos ismeretek elsajátítását fokozottan nehezítik az olvasási problémák. A gyerekek diagnosztizálása pszichológus, fejlesztő pedagógus által, illetve a szemmozgás követő műszer segítségével történik. Ezt követően a munkatársak fejlesztési tervet dolgoznak ki, felmérik a szövegértés szintjét, majd kiscsoportos (4-5 fős) formában elkezdődik a munka, amelybe hallgatókat is bevonunk. A fejlesztési program után ismét felmérjük a szövegértési szintet, a fejlesztési programot részletesen adminisztráljuk. A szupervizor az egész folyamatot figyelemmel kíséri, a pedagógussal konzultál, tanácsot ad neki. A fejlesztés közben a fejlesztő kapcsolatot tart a szülőkkel is, az otthoni gyakorlás és a pontos tájékoztatás érdekében, betekintési lehetőséget ad a feljegyzésekbe. A tevékenységek szerint 3 formában történik a képességfejlesztés: olvasási nehézségek, stratégiai olvasás tanítása, tehetséggondozás. A tervezett Tobii x120-as típusú szemmozgás követő műszer nemcsak az olvasási nehézségek, képességek diagnózisában segít, hanem több, ma kurrensnek számító területen teszi lehetővé a kutatómunkát. A kutatások egyben az alap- és továbbképzésben résztvevő tanító és óvodapedagógus hallgatók felkészülését is szolgálják olvasáskutatásból, pszicholingvisztikából, fejlődéslélektanból, média-tudományból, informatikából és kísérleti pszichológiából. A labor megrendelésre is végez munkát, illetve a hallgatókat is bevonja a kutatásokba.
Tervezzük még egy természettudományos oktatóterem kialakítását, ahol alapvetően az előzőekben bemutatott tudományterületek művelői szervezhetnek konzultációkat, találkozókat, információkat cserélhetnek más tudományterületek képviselőivel, vagy e tudományok iránt érdeklődő egyéb csoportokkal.
A multifunkcionális közösségi tér és a team szobák kialakításával számítógépes hallgatói munkahelyeket teremtünk, és hallgatói munkaállomásokat alakítunk ki. A 40 komplex számítógépes munkaállomás telepítése mellett további 40 hozzáférési ponton biztosítjuk a kilépést a világhálóra. A fiatal kutatóknak és a kutatói pályára készülő hallgatóknak kétszer 15 fős kutatószobát alakítunk ki, ahol együttesen biztosítjuk az elmélyült munka feltételeit, lehetőséget teremtve a munka közbeni eszmecserékre, kötetlen megbeszélésekre.
Mentálhigiénés centrum: a hallgatói mentálhigiénés szolgáltatások nyújtására jön létre. A TÁMOP-4.1.1. számú uniós pályázatban az itt megvalósítandó centrum szakmai szolgáltatásaira pályázunk.
Médiaműhely, ahol a legmagasabb követelményeket is kielégítő prezentációs anyagok, film, video betétek elkészítésének műszaki-technikai feltételeit kívánjuk biztosítani. A hallgatók számára nyitott „laborban" az önálló gyakorlati feladatok elkészítésére lesz lehetőség.

Kutatói könyv- és médiatár, elektronikus hozzáférési pontokkal, számítógépes munkahellyel, hozzáférést biztosítva a kutatói adatbáz

isokhoz.

Kövess bennünket!

Eseménynaptár